ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Projekts “Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234/97.

01.10.2012.-30.06.2013.

Projektu īsteno biedrība „Culturelab” sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību „Haritas”.

Projekta mērķis – palielināt nevalstisko organizāciju līdzdalības kapacitāti kultūrpolitikas veidošanā un kultūras pakalpojumu sniegšanā Vidzemes reģionā. Projekta mērķa grupa – Vidzemes kultūras nevalstisko organizāciju darbinieki, biedri un brīvprātīgie, kas vēlas uzlabot sabiedrībai sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti reģionā un ietekmēt vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa kultūrpolitikas plānošanu un īstenošanu.

Projekta dalībnieki uzlabos savas zināšanas par politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesiem, tos ietekmējošiem faktoriem un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā un Eiropā pēc speciāli izstrādātām apmācību programmām. Projekta dalībnieki uzlabos savas argumentācijas un sadarbības prasmes, lai efektīvi varētu aizstāvēt savu viedokli un pārstāvēt sabiedrības grupas intereses vietējā un nacionālā mērogā, veidojot ilgtspējīgu reģionālo kultūrpolitiku.

Projektā tiks veicināta sadarbība starp kultūras NVO Vidzemē un citās Eiropas valstīs, pārņemot pozitīvo pieredzi un kopīgi iestājoties par aktīvu kultūras līdzdalību Eiropā ar Eiropas starptautiskā sadarbības tīkla AMATEO un Lielbritānijas/Īrijas asociācijas Voluntary Arts palīdzību.

Projekta ietvaros tiks veikta izpēte par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdarbībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām ES valstīm, projekta dalībniekiem izstrādājot rekomendācijas Latvijas kultūrpolitikas modeļa uzlabošanai.

Projekta gaitā izstrādātās apmācību programmas, pētījums un rekomendācijas būs pieejami nozares interesentiem interneta portālā „Kultūra un Attīstība” un biedrības „Haritas” mājas lapā .

Projekta kopējais budžets 13 374 LVL. 92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. ESF programmas apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Papildus informācija:
Agnese Grunte, biedrības „Haritas” projektu vadītāja
Tel. 28352787. E-pasts: agnese.grunte@gmail.com

PROJEKTA ZIŅAS

16.10.2012. Uzsākts projekts Vidzemes kultūras NVO attīstībai
20 Vidzemes nevalstiskās organizācijas iesaistījušās apmācību kursā, ko piedāvā biedrība „CultureLab” sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību “Haritas”. Projekta gaitā nevalstisko organizāciju vadītāji iegūs jaunas zināšanas par kultūras organizācijas stratēģisko vadību, komandas darba vadīšanu un brīvprātīgo iesaisti, darbu ar auditoriju, projektu izstrādi un finansējuma piesaisti, kultūras sociālajiem un ekonomiskajiem argumentiem. Apmācību materiāli par minētajām tēmām tiks apkopoti un publicēti CultureLab mājas lapā pēc apmācību kursa beigām.

Apmācību kursa programma:
Apmacibu programma Vidzemes kulturas NVO – nodarbibu grafiks

16.10.2012. Pirmais apmācību seminārs “Kultūras organizācijas stratēģiskā vadība. NVO līdera loma organizācijas mērķu sasniegšanā”. Semināra programma: 16 okt Kult organizaciju strategiska vadiba programma SIF

13.11.2012. Otrais apmācību seminārs “Komandas vadība un darbs ar brīvprātīgajiem”. Programma: 13 nov Komandas darbs seminara programma SIF

16.11.2012. Projekta brauciena rezultāti: Lielbritānijas amatiermākslas asociāciju pieredze

Making MusicProjekta “Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” ietvaros Vidzemes kultūras nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 2012.gada 7.-11.novembrī bija iespēja viesoties amatiermākslas veicināšanas organizācijās Lielbritānijā, lai iepazītos ar ilglaicīgi pastāvošu organizāciju darba metodēm, kas veicinājušas pilsoniski aktīvas kultūras aktivitātes. Vizītes mērķis bija uzsākt regulāru starptautisku sadarbību un nodrošināt Latvijas kultūras NVO līdzdalību starptautiskajos sadarbības tīklos. Delegācijas pārstāvji – Ilona Asare (Culturelab), Solveiga Boicova (Haritas), Elīna Kalniņa (Livonensis) un Egija Abaroviča (VIP Gauja) tikās ar „Making Music” un „Voluntary Arts Network” pārstāvjiem.

„Making Music” (MM) organizācija tika izveidota jau 1935.gadā Lielās ekonomiskās depresijas laikā, kad amatieru mūzikas grupas un kori cīnījās par to pastāvēšanu. Organizācija iestājās par mūzikas izglītības attīstību un valstisku atbalstu dažādām mūzikas biedrībām. Pašreiz federācijā ir ~3000 biedri – dažādu žanru mūzikas grupas, ansambļi un kori. Šo grupu mūziķi netiek profesionāli algoti, darbība balstīta uz brīvprātīgu izvēli apgūt mūziku un nodot šo prasmi tālāk citiem.

„Making Music” saviem biedriem sniedz dažāda veida atbalstu amatierkolektīvu vadības un koncertdarbības nodrošināšanai. Tās ir gan konsultācijas autortiesību un finanšu piesaistes jautājumos, gan atbalsts kopīgu projektu īstenošanai, izdevīgu apdrošināšanas nosacījumu iegūšana. Biedriem ir pieejama interneta Mūzikas banka, kur var meklēt notis; datu bāzē var atrast savai grupai skolotāju vai savam iecerētajam koncertam komponistu, kā arī noskaidrot, kur tuvākā apkārtnē var iznomāt nepieciešamos instrumentus. Svarīga MM funkcija ir sava sektora pārstāvība politikā, amatiermūzikas lobēšana, pārliecinot politiskos lēmumpieņēmējus par amatiermuzicēšanas nozīmi iedzīvotāju labklājības celšanā. Apkopojums pa resursiem, kas pamato muzicēšanas ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, pieejams organizācijas mājas lapā.

MM Londonas nodaļas vadītāja Sesīlija Teilore iepazīstināja ar biroja darbību, uzsverot, ka organizācija lielā mērā balstās uz brīvprātīgo darbu. Jurisprudences, mārketinga un finanšu speciālisti brīvprātīgi konsultē organizācijas biedrus – dažādu jomu mūzikas kolektīvus. Tādējādi uz brīvprātības principa tiek veikti ne tikai praktiski, organizatoriski uzdevumi, bet tiek nodrošināta iespēja biedriem bez papildus maksas gūt konsultācijas, kas prasa zināšanu ietilpīgas kompetences un tirgū maksā salīdzinoši dārgi.

Delegācija vienojās ar „Making Music”, ka abas puses –mūzikas biedrības no Latvijas un Lielbritānijas būtu ieinteresētas organizēt gan savstarpējus pieredzes apmaiņas projektus, gan kultūras apmaiņas pasākumus, organizējot biedrību koncertus otrā valstī. „Making Music” apstiprināja savu interesi piedalīties šādu projektu koordinēšanā, nodrošinot savstarpēju kontaktu veidošanos starp Latvijas un Lielbritānijas amatiermūzikas kolektīviem.

„Voluntary Arts network” (VAN) darbojas Lielbritānijā un Īrijā un aptver ne tikai mūzikas jomu, bet arī citas amatiermākslas jomas – amatniecību, teātri, deju, literatūru, glezniecību u.c. Šī organizācija līdzīgi kā to dara MM arī sniedz atbalstu amatiergrupu vadītājiem, tās mājas lapā pieejama datu bāze ar apmācībām, grupu nodarbībām visā valstī, ļaujot interesentiem atrast sev piemērotu nodarbošanos. Organizācija ir veidojusi daudzas publikācijas par sabiedrības ieguvumiem no iedzīvotāju aktīvas līdzdalības kultūrā, tai skaitā ir publicēti pētījumi, kas apliecina, ka aktīva līdzdalība amatiermākslā sekmē pilsoniskās sabiedrības veidošanos. VAN biedriem ir pieejams plašs materiālu klāsts par to, kā labāk vadīt savu amatiermākslas, ietverot tīri praktiskus padomus grupu (http://runningyourgroup.org/).

Tā kā Latvijā līdzīga veida asociāciju darbība un kooperēšanās pagaidām ir maz izteikta, tad no Lielbritānijas piemēra var daudz mācīties.

VAN ir arī starptautiskā sadarbības tīkla AMATEO (European Network for Active Participation in Cultural Actitivities) biedrs. AMATEO iestājas par iedzīvotāju aktīvu līdzdalību kultūrā. Latviju šajā sadarbības tīklā pagaidām neviena organizācija nepārstāv, bet šī būtu laba iespēja starptautiskās sadarbības izvēršanai asociācijai Latvijā, kas pārstāvētu pietiekamu lielu skaitu amatiermākslas kolektīvu vai kultūras centru, kas kalpo kā mājvieta amatiermākslas kolektīvu darbībai.

Papildus informācija: Ilona Asare, ilona@culturelab.com.

23.11.2012. Elīnas Kalniņas raksts, kas tapis pēc Londonas muzeja apmeklējuma, vērtējot, cik lielā mērā muzejam izdevies īstenot tā misiju – iedvesmot mīlēt Londonu  “Londonas muzeja pastāvīgā ekspozīcija – ceļvedis pilsētmīlestībā

06.12.2013. Trešais apmācību seminārs “Kultūras pieejamība un auditorijas barjeras. Kultūras pieejamība sabiedrībai ar īpašām vajadzībām”. Programma 6dec Kulturas pieejamiba seminara programma SIF

10.01.2013. 15.janvārī plānotais pamācību kurss “Argumenti kultūrai. Kultūras sociālais un ekonomiskais labums” tiek pārcelts uz 26.martu lektoru slimības dēļ! Interesenti vēl var pieteikties!

12.-13.02.2013. Ceturtais apmācību seminārs “Kultūras projektu vadība. ES fondu un programmu projektu plānošana un realizācija”. Programma 12-13 febr Projektu vadiba programma SIF

06.03.2013. Cēsīs 12.martā notiks seminārs par vietējās identitātes stiprināšanu ar kultūras aktivitāšu starpniecību.
Semināra programma 12-marts-Vietejas-identitates-stiprinasana-programma SIF

26.03.2013. Sestais apmācību seminārs “Argumenti kultūrai. Kultūras sociālais un ekonomiskais labums”. Programma 26marts Argumenti kulturai programma SIF

16.04.2013. Septītais – noslēdzošais apmācību seminārs “Reģionālās kultūrpolitikas veidošana Latvijā un Eiropas Savienībā”. Programma 16apr-Kulturpolitikas Veidosana LV un ES programma SIF.

24.04.2013. 7.maijā Cēsīs notiks projekta noslēguma tikšanās – konference “Kultūra kā Vidzemes reģiona attīstības pamats. Nevalstisko organizāciju loma radošu pārmaiņu īstenošanā” 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

09.05.2013. Cēsīs notikusi kultūras nevalstisko organizāciju konference „Kultūra kā Vidzemes reģiona attīstības pamats”
OLYMPUS DIGITAL CAMERAKonferencē izstrādātie priekšlikumi: PRIEKSLIKUMI 7.maija kulturas NVO konference.

Konferences lektoru prezentācijas:
Kulturas NVO ka radosu parmainu veicinataji un Radosa Latvija Ilona Asare.
Petijuma rezultati par regionals kulturpolitikas veidosanu Latvija Baiba Tjarve.
Kulturas ietekme uz dzives kvalitati regionos_Agnese Hermane.
Nevalstisko organizāciju prezentācijas: Vidzemes Kulturas NVO iedvesmas stāsti.

Projektā izstrādātais “Salīdzinošais pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā un citās ES valstīs.”
Lejupielādējams pdf fails: Petijums sabiedribas lidzdalibai regionalas kulturpolitikas veidosana Latvija salidzinajuma ar ES.

Projektā ir iztrādāta “Nevalstiskas kultūras organizācijas rokasgrāmata”, pdf fails lejupielādei: Kulturas NVO ROKASGRAMATA
Rokasgrāmatā ir ievietota informācija un uzdevumi par šādām tēmām:
1) kultūras organizācijas stratēģiskā vadība, darbs ar komandu un brīvprātīgajiem;
2) kultūras pasākumu īstenošana un kultūras projektu vadība;
3) līdzdalība vietējās kultūrvides un kultūrpolitikas veidošanā, argumenti kultūrai.

2 thoughts on “Vidzemes kultūras NVO attīstība

  1. Atpakaļ ziņojums: biedribaharitas
  2. Sveicu visiem jums
    Es esmu Vaida Simonas kundzes vārdā, un es varu jums nodrošināt ātru un uzticamu finansējumu cilvēkiem.
    Sazinieties ar mani, ja jums ir nepieciešams aizdevums, jums būs apmierināti mazāk nekā 72 stundas.
    Es veicu aizdevumus no 1500 € līdz 8000000 €
    E-pasts: simonavaida3@gmail.com

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s