worditout-word-cloud-2007482

Culturelab (kultūras laboratorija) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2005.gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus.

Organizācijas statūtos ir noteikti šādi uzdevumi:
– veikt sabiedrības izglītošanu par kultūras nozīmi sabiedrības sociālekonomiskajā attīstībā;
– sekmēt kultūras plānošanas un stratēģiju iekļaušanu reģionālajos attīstības plānos, apzinot un efektīvi izmantojot esošos kultūras resursus;
– veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu reģionālās kultūras attīstības plānošanā un īstenošanā;
– sekmēt valsts un privātās partnerības sekmīgu sadarbības projektu attīstību;
– attīstīt starptautisko kultūras sadarbību un pieredzes apmaiņu.
2006.gadā organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Culturelab galvenie darbības virzieni:

    • pētniecība un konsultācijas:

– kultūrpolitisku pētījumu īstenošana sadarbībā ar Latvijas un Eiropas
Savienības pētniecības organizācijām;
– atbalsts un konsultācijas pilsētas vai novada kultūras stratēģijas
veidošanā, iesaistot vietējo kultūras sektoru.

      • izglītība:

– lekcijas, semināri un darbnīcas kultūras organizāciju menedžmentā un
auditorijas attīstībā;
– publikāciju un izdevumu veidošana par sabiedriski aktuālām tēmām.

        • radoši starpnozaru sadarbības projekti, veicinot izpratni par kultūras ietekmi vietējās kopienas/sabiedrības izaugsmē un sociālekonomiskajā attīstībā.

Biedrība apvienojusi kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas speciālistus ar ilggadīgu pieredzi stratēģisku un izglītojošu kultūras projektu īstenošanā.

Culturelab sadarbības partneru vidū ir Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālais Kultūras centrs, Latvijas pašvaldības (Cēsis, Sigulda, Valmiera, Lielvārde, Daugavpils, Rēzekne u.c.) un starptautiskās organizācijas – Eiropas Padome, Eiropas parlamenta Konservatīvo un reformistu grupa, Eiropas kultūras centru asociācija – European Network of Cultural Centres (ENCC) u.c.

Papildus informācija: info@culturelab.com