worditout-word-cloud-2007482

Culturelab (kultūras laboratorija) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2005.gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus.

Organizācijas statūtos ir noteikti šādi uzdevumi:
– veikt sabiedrības izglītošanu par kultūras nozīmi sabiedrības sociālekonomiskajā attīstībā;
– sekmēt kultūras plānošanas un stratēģiju iekļaušanu reģionālajos attīstības plānos, apzinot un efektīvi izmantojot esošos kultūras resursus;
– veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu reģionālās kultūras attīstības plānošanā un īstenošanā;
– sekmēt valsts un privātās partnerības sekmīgu sadarbības projektu attīstību;
– attīstīt starptautisko kultūras sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Culturelab ir starptautiskā Kultūras attīstības izpētes un sadarbības tīkla Culturelink biedrs. 2006.gadā organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Culturelab galvenie darbības virzieni:
– atbalsts un konsultācijas vietējo kultūras stratēģiju veidošanā sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām,
– apmācības kultūras organizāciju menedžmentā un kultūrpolitikas veidošanā,
– kultūrpolitisku pētījumu īstenošana sadarbībā ar Latvijas un Eiropas Savienības pētniecības organizācijām,
– publikāciju un izdevumu veidošana par sabiedriski aktuālām tēmām.

Biedrība apvienojusi kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas speciālistus ar ilggadīgu pieredzi stratēģisku un izglītojošu kultūras projektu īstenošanā.

Papildus informācija: info@culturelab.com