PĒTĪJUMI PAR LATVIJAS KULTŪRU

Kultūras patēriņš un pieejamība

Pārskats “Kultūras piedāvājums ierobežotas saskarsmes apstākļos. Latvijas kultūras organizāciju pandēmijas laika pieredze un atziņas” (Latvijas Kultūras akadēmija, 2022).

Report “Culture in Pandemic restrictions. Response and Experience of Latvia’s Arts and Cultural Organizations” (Latvian Academy of Culture, 2022)

Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums (Latvijas Kultūras akadēmija, Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija, SKDS; 2020)

Kultūras pieejamība Latvijā: faktori un iespējamie risinājumi (Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija, Providus, Ascendum, 2020)
Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums (Latvijas Kultūras akadēmija, SKDS, Culturelab; 2018)
Kultūras patēriņš 2016 (Culturelab, 2016)
Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007-2014: pētījumu dati un statistika (Culturelab, 2014) / Summary translation in English
Kultūras pieejamības un līdzdalības iespējas Rīgas apkaimēs (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, 2014)
Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs (biedrība “Haritas” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, 2014)                                         

Cultural Access and Participation: Latvia 2013 (European Commission, Eurobarometer, 2013) 

DNB Nord Latvijas barometrs: Kultūra 2012 (DnB Nord Latvijas barometrs nr.52, 2012)
DNB Nord Latvijas barometrs: Kultūra un izklaide 2010 (DnB Nord Latvijas barometrs nr.27, 2010)
Kultūras patēriņš 2010 (Stratēģiskās analīzes komisija, 2011)                                                   

Kultūras patēriņš 2009 (Sia Fieldex pēc Stratēģiskās analīzes komisijas pasūtījuma, 2010)

Kultūras patēriņš 2008 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc VKKF pasūtījuma, 2009)

Kultūras patēriņš un pieprasījums Liepājā 2008 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” pasūtījuma, 2008)                   

Kultūras patēriņš 2007 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc VKKF pasūtījuma, 2007)

Kultūras pieejamība novados 2007 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2007)

Kultūras patēriņš 2006 (Ķīlis, R., Latvijas Fakti,2006)

Kultūras pieejamība novados 2001 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2001)

 

Kultūras sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējums

ES struktūrfondu ieguldījuma Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrvides attīstībā 2007-2020 izvērtējums (Enviroprojekts pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma, 2019) 

Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 sociālā un ekonomiskā ietekme.
Tīklu zīmējumi un datu analīze. (Dīvāne, D.,  Grīnberga, L., Spuriņš, U., Tjarve, B.,
2015)

Publisko bibliotēku ekonomiskā vērtība un ietekme 2012 (Trešais tēva dēls, 2012)

Economic value and impact of public libraries in Latvia 2012 (Trešais tēva dēls, 2012)

Kultūras mantojuma sociālā un ekonomiskā loma 2011 (Pūķis, M., 2011)

Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un ietekme Latvijā 2007 (Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija pēc VKKF pasūtījuma, 2007)

Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu izmantošana kultūras vajadzībām 2006 (Sia “Baltic Project Consulting” pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2006)

Kultūras nozares ieguldījuma tautsaimniecībā aprēķināšana 2003 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2003)

Bibliotēku ekonomika 2000 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2000)

Kultūras sektora tautsainieciskais nozīmīgums 1999 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 1999)

Kultūras sektora tautsaimnieciskā nozīmīguma novērtējums 1998 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 1998)

 

Lielpasākumu izvērtējums

Eiropas kultūras galvaspilsētas “Rīga 2014” programmas novērtējums.
Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 programmas iekšējais gala/ex-post novērtējums. (Ziņojuma autori: Anda Laķe, Baiba Tjarve, Gints Klāsons, Līga Grīnberga
2015)

Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums 01.01.2015.-31.12.2018. (Latvijas Kultūras akadēmija, Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija)

 

Dziesmu un deju svētki

Dziesmu un deju svētku dalībnieku aptauja 2014 (Laķe, A. pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2014)

Masu pasākumu ietekme uz ekonomiku: Dziesmu un deju svētku analīze 2013 (Mārketinga praktiķu Academia, 2013)

Dziesmu un deju svētki mainīgā ekonomikas vidē 2008 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)

Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē 2007 (LU Sociālo un politisko pētījumu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)

Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē 2002 (Baltijas studiju centrs pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)

 

Kultūrpolitika

Pētījums par administratīvā sloga mazināšanu un inovatīvām pieejām kultūrpolitikas administratīvajā plānošanā un īstenošanā (Civitta, Sandra Mūriņa konsultācijas, 2015)

Kultūras pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam un priekšlikumi to pieejamības uzlabojumiem (Grupa 93, Karšu izdevniecība Jāņa Sēta pēc VARAM pasūtījuma, 2015)

Pētījums par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras nozaru finansējuma sadalījumu
(SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” un Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs pēc VKKF pasūtījuma, 2015)

Latvijas kultūras kanona veidošanas metodoloģiskie principi nu kritēriji 2013 (Culturelab, Latvijas Kultūras akadēmija pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2013)

Salīdzinošs pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanai Latvijā un citās ES valstīs (Culturelab sadarbībā ar biedrību “Haritas”, 2013)

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. Nacionāla valsts starpposma novērtējums (Culturelab, Latvijas Kultūras akadēmija pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2012)

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais pamatojums 2008 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2008)

Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari 2008 (LZA Ekonomikas institūts, 2008)

Kultūras decentralizācija 2000 (Baltijas Datu nams, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2000)

 

Radošu personu situācija un kultūrizglītība

Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte (SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2018)

Pētījums par kultūrizglītības īstenošanas pēctecību profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības programmās un sagatavoto speciālistu skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām (Latvijas Kultūras akadēmija pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2017)

Radošu personu situācija Latvijā 2012 (Latvijas Kultūras akadēmija pēc Latvijas Radošo savienību padomes pasūtījuma, 2012)

Kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte 2007 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2007)

Kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2002)

Kultūrizglītības iestāžu absolventi 1998 (Baltijas Datu nams, 1998)

 

Kultūras mantojums un muzeji

Muzeji un tūrisms: tendences un perspektīvas. Latvijas pieredze pandēmijas apstākļos (ICOM Latvija, Latvijas Kultūras akadēmija, 2021)

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma izpratni (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, 2019)

Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība (Latvijas Kultūras akadēmija pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2018)

Muzeju darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze 2008 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2008)

Sabiedrības informētība kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2002)

Kultūras pieminekļu statuss kā apgrūtinājums 2002 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)

Muzeju juridiskā statusa pilnveidošana 2002 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)

Muzeji: iedzīvotāju aptauja 1999 (Baltijas Datu nams, 1999)

 

Radošās industrijas

Latvijas radošo industriju darbība 2013 (SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”, 2013)
Creative industry sector in Latvia: summary in English 2013  (SIA „Baltijas Konsultācijas” un SIA „Konsorts”, 2013)

Radošo industriju nozares attīstība 2012 (NK Konsultāciju birojs, 2012)

Radošo industriju izpēte; datu aktualizācija 2008 (BICEPS pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)

Latvijas radošo industriju apskats 2007 (BICEPS pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2007)

Dizains Latvijai latviski 2006 (Mollerup Designlab A/S, 2006)

Par radošo industriju potenciālu un attīstības iespējām Latvijā 2005 (Rīgas Ekonomikas augstskola, 2005)

Dizains Latvijai angliski 2004  (Mollerup Designlab A/S, 2006)

Dizains Latvijai angliski – pielikums 2004 (Mollerup Designlab A/S, 2006)

Filmu industrijas attīstības iespējas Latvijā 2001 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2001)

Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā 2000 (LR Kultūras ministrija, 2000)

 

Mūzika un skatuves māksla

Valmieras drāmas teātra skatītāju aptauja 2009 (Sia Fieldex pēc Valmieras drāmas teātra pasūtījuma, 2010)

Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana 2008 (Baltic Institute of Social Sciences, 2008)

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra apmeklētāju aptauja 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)

Reģionālo teātru pieprasījuma un apmeklējuma motivācijas izpēte 2002 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2002)

Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji 2002 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)

Valsts teātru finansēšanas modeļa izstrāde 2001 (LZA Ekonomikas institūts pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2001)

 

Kultūras centri un tautas māksla

Kultūras centru vadītāju aptaujas dati 2012 (Latvijas Kultūras akadēmija pēc  Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma, 2012)

Tautas mākslas pieejamības izpēte 2001 (Baltijas sociālo zinātņu institūts, 2001)

 

Bibliotēkas

Latvijas publiskās bibliotēkas 2011 – Kopsavilkums (SKDS pēc Kultūras informācijas sistēmas pasūtījuma, 2011)

Latvijas publiskās bibliotēkas 2009 (LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009)

Publisko bibliotēku publicitātes analīze 2009-2010 (LETA, 2010)

Bibliotēku darbības uzlabošana 2007 (Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2007)

Reģionālā reforma un bibliotēkas 2002 (Latvijas Nacionālā bibliotēka pēc  pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2002)

 

NVO

Pētījums par kultūras jomas nevalstisko organizāciju sociāli ekonomisko ietekmi (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, 2018)

Nevalstiskās un privātās kultūras iniciatīvas 2008 (LU SZF SPPI pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma, 2008)

Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2011 (Baltic Institute of Social Sciences pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma, 2011)

 

Integrācija

Nacionālo ideju popularitātes sabiedrībā 2012 (SKDS pēc pēc Eiropas Konservatīvo un Reformistu Alianses pasūtījuma, 2012)

Nacionālo minoritāšu konvencija – diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana Latvijā 2007 (LU Sociālo un politisko pētījumu institūts pēc Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pasūtījuma, 2007)

Izglītība un kultūra multietniskas sabiedrības apstākļos 1999 (Baltijas Datu nams, 1999)

Latvijas minoritāšu bērnu un jaunatnes kultūrizglītība – sabiedrības integrācijas nosacījums 1999 (Baltijas Datu nams, 1999)

 

METODISKIE MATERIĀLI

Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors (Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas”, 2013; projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts)Viena doma par “Pētījumi

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s