Nordplus_Adult_RGB_EN

Projekts “Nevalstiskā sektora kultūras un mākslu organizāciju sociālās ietekmes novērtēšanas rīku izveide tiešsaistē”
Develop online tools to assess the added community values of participatory culture
08/2022 – 07/2024

Projekta mērķis ir atbalstīt mūžizglītības pakalpojumu sniedzējus amatiermākslas, brīvprātīgās kultūras un kultūras mantojuma jomā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, lai iegūtu labākas metodes un rīkus, kas ļautu novērtēt un salīdzināt īstenoto kultūras aktivitāšu pievienoto vērtību sabiedrībai.

Sabiedriskais ieguldījums tiek vērtēts trijās galvenajās jomās:

  • sociālā saliedētība un iekļaušana;
  • pilsoniskā aktivitāte un demokrātija;
  • vides ilgtspēja.

Logo cocreate Nordplus_Adult_RGB_EN

Projekts “Koprade mākslas, kultūras un kultūras mantojuma jomā”
Co-creation in arts, culture and heritage
08/2018 – 07/2020

Projekts, kas veicina proaktīvu auditorijas iesaistīšanu kultūras iniciatīvu veidošanā, veidojot sadarbību starp kultūrpolitikas lēmumpieņēmējiem, kultūras institūcijām, brīvprātīgajiem un nevalstiskām organizācijām. Projektā tiek pētīta koprades (co-creation) pieejas izmantošana Latvijā, Lietuvā, Dānijā un Norvēģijā, apkopojot labas prakses piemērus un organizējot testa seminārus ar vietējo kultūras interesentu iesaistīšanu.

Koprades metožu pielietojums -apkopojums ar labās prakses piemēriem no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Dānijas (angļu valodā): COOP – Good practice report EN

Koprades darbnīcu norise Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā un Dānijā – projektā organizēto darbnīcu norises izklāsts: pielietotās metodes un rezultāti (angļu valodā): COOP – Workshop Compendium EN

Baltijas jūras simpozija “Koprades sadarbība un līdzdalības kultūra” (11.-13.09.2019. Rumšiškes, Lietuva) kopsavilkums (latviešu valodā) Symposium compendium LAT

Mācību programmas “Koprade kultūras jomā” pārskats (latviešu valodā) Curricula report LAT

Projekta buklets ar galveno informāciju COOP, Latvian leaflet, v1

Projekta norises atspoguļotas mājas lapā www.co-op.one

kultvestniekiLatvijas Kultūras vēstnieku apmācības sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru
2013-2019
Īpaši veidota mācību programma ar mērķi motivēt vietējos kultūras līderus palīdzēt savām kopienām apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā svarīgu izaugsmes resursu, mobilizējot aktīvai darbībai saliedētas sabiedrības veidošanā. Līdz šim mācībās piedalījušies reģionu kultūras darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji, mūzikas un mākslas skolu pārstāvji un Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas dalībnieki, kuri visi šobrīd aktīvi darbojas kultūras vēstnieku statusā, popularizējot Latvijas kultūras vērtības.

berneliDiskusija par kultūras organizāciju atvērtību bērnu auditorijai “Kuš! Netraucē!”
11.02.2016.
Diskusija organizēta ar mērķi saprast, vai Latvijas kultūras organizācijās ir pietiekams un atbilstošs piedāvājums bērnu auditorijai, kāda ir pozitīvā pieredze un galvenās problēmas.
Diskusijā rastās pārdomas atspoguļotas Kristas Burānes rakstā “Dusmīgo tantīšu ēnā”. Diskusijas kopsavilkums.

VNF-logo-brivpratigajiemIedzīvotāju līdzdalības veicināšana vietējās kultūrvides veidošanā Vidzemē
2014
Ar Valmieras novada fonda un LR Kultūras ministrijas atbalstu rīkoti izglītojoši semināri Vidzemes kultūras darbiniekiem:
1. Biļešu nav! Auditorijas veidošana. Semināra programma.
2. Pagastu un novadu svētku izaicinājumi. Semināra programma.
3. Komunikācija ar auditoriju. Semināra programma.
4. Kultūras organizāciju savstarpējā sadarbība vietējā kultūras mantojuma un tradīciju kopšanā. Semināra programma.
Tika rīkots arī iedzīvotāju forums Cēsīs radošu ideju veidošanai Cēsu 810 gadu jubilejas kopīgai atzīmēšanai.

Projekts “Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 2012.g. oktobris – 2013.g.jūnijs.
Projekts, kas vērsts uz Vidzemes kultūras NVO tālāku attīstību un reģionālās kultūrpolitikas pilnveidošanu.

20 Vidzemes nevalstiskās organizācijas iesaistījās apmācību kursā, ko piedāvāja biedrība „CultureLab” sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību “Haritas”. Projekta gaitā nevalstisko organizāciju vadītāji ieguva jaunas zināšanas par kultūras organizācijas stratēģisko vadību, komandas darba vadīšanu un brīvprātīgo iesaisti, darbu ar auditoriju, projektu izstrādi un finansējuma piesaisti, kultūras sociālajiem un ekonomiskajiem argumentiem.
Apmacibu programma Vidzemes kulturas NVO – nodarbibu grafiks

Projektā ir izstrādāta “Nevalstiskas kultūras organizācijas rokasgrāmata”: Kulturas NVO ROKASGRAMATA ,kurā ievietota informācija un uzdevumi par šādām tēmām:
1) kultūras organizācijas stratēģiskā vadība, darbs ar komandu un brīvprātīgajiem;
2) kultūras pasākumu īstenošana un kultūras projektu vadība;
3) līdzdalība vietējās kultūrvides un kultūrpolitikas veidošanā, argumenti kultūrai.

Forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas” notika 2012.gada 22.maijā Rīgā Tabakas fabrikā. Forumā uzmanība tika vērsta uz radošo industriju jēdzienu, mēģinot izprast saikni starp kultūras procesu un industriju. Plašāk par forumu www.pecradosuma.lv. Londonas pētnieka Džona Holdena stāstījums par radošo industriju plusiem un mīnusiem skatāms YouTube. Lejupielādējams Foruma Kultura pec radosas industrijas kopsavilkums.

Seminārs “Kultūras institūcijas radošuma laikmetā: jaunas auditorijas un jaunas partnerības” 2011.gada 30.maijs.
Seminārs organizēts kopā ar Britu padomi Latvijā, piedaloties Tate Modern (UK) mārketinga vadītājam Markam Sandam. Semināra laikā norsinājās CultureLab izdotās britu autora Č.Lendrija grāmatas “Kultūras krustcelēs: kultūra un kultūras institūcijas 21.gs. sākumā” prezentācija. Plašāka informācija par semināru šeit.

Cēsu vecpilsētas māju stāsti, 2011.g. maijs
Projekts meklēja netradicionālus risinājumus Cēsu vecpilsētas atdzimšanai. Iniciatīvas grupa sadarbībā ar iedzīvotājiem, māju īpašniekiem un muzejniekiem apkopoja Cēsu vecpilsētas ēku stāstus, kas balstās uz vēsturiski patiesiem notikumiem un slēpa sevī daudzus līdz šim neatklātus faktus. Septiņu māju stāsti pirmoreiz tika izspēlēti Cēsnieku svētku laikā 2011.gada maijā un guva plašu sabiedrības ieinteresētību. Stāstus iespējams noklausīties youtube vietnē.

Vidzemes kultūrpolitikas izstrāde, 2009.g.decembris – 2010.g.marts. Culturelab apkopoja informāciju, kas raksturotu kultūras nozares situāciju Vidzemē – pirmoreiz reģionālajā skatījumā. Tika izvirzīti ieteikumi galvenajiem attīstības virzieniem, ko varētu iekļaut Vidzemes kultūras stratēģijā.

Vidzemes reģiona kompetences centrs “Culturelab”, 2009.g. okt. -2010.g. dec.

Biedrības “Culturelab” darbību atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Projekta īss apraksts: Culturelab darbibas atbalsta projekts

Projekts “Radošās pilsētas” – Nākotnes pilsētas spēles
2009.g. maijs- 2010.g.marts.

Britu padomes izstrādāts projekts, kura ietvaros tika organizētas „Nākotnes Pilsētas spēles”. Šo intelektuālo un interaktīvo spēļu ietvaros interesantā un lietotājam draudzīgā veidā iespējams panākt ievērojamus rezultātus – radīt idejas un risinājumus kādam konkrētam ar pilsētvidi saistītam jautājumam. Nākotnes pilsētas spēle – mūsdienīga metode diskusiju organizēšanai, radošai un kritiskai domāšanai un lēmumu pieņemšanai.

Sadarbībā ar biedrību „Culturelab” 2009.-2010.gadā ir organizētas piecas spēles:
1. Cēsu vecpilsētas attīstība. 2009.gada 23.-24.maijs, Cēsis.
Spēlēs mērķis – radīt idejas un rast risinājumus Cēsu vecpilsētas attīstībai lai tā būtu patīkama, radoša un draudzīga dzīves telpa gan cēsniekiem, gan arī piesaistītu tūristu uzmanību.
2. Kultūras loma Vidzemes attīstībā. 2009.gada 23.-24.novembris, Cēsis.
Mērķis – rast idejas, kā ar kultūras aktivitāšu palīdzību uzlabot dzīvi Vidzemes reģionā un rast iespējas ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Komandu ideju apkopojums – Vidzemes kulturas idejas
3. Cēsis kā tūrisma galamērķis. 2009.gada 8.decembris, Cēsis.
Mērķis – radīt un attīstīt konkrētas idejas tūrisma veicināšanai Cēsīs.
4. Vides veidošana pašvaldībās mūžizglītības iespēju veicināšanai, 2010.gada 29.-30.aprīlis, Rīga.
Spēle tika organizēta sadarbībā ar UNESCO Latvija un tās laikā tika meklēti risinājumi jauniešu izglītības piedāvājuma paplašināšanai.
5. Cēsu Kultūras un Tūrisma centra attīstības perspektīvas, 2010.gada 15.jūnijs, Cēsis.
Spēles gaitā tika rastas idejas, kā uzlabot Cēsu kultūrvidi un padarīt to konkurētspējīgu kultūrtūrisma kontekstā.

Semināri par starptautisko kultūras sadarbību, 2009.g. janv.-marts
Semināri par starptautisko kultūras sadarbību notika Cēsīs un Liepājā Vidzemes un Kurzemes kultūras darbiniekiem. Semināru norise tika saskaņota ar Dragana Klaiča grāmatas “Iztēle bez robežām” izdošanu latviski. Starptautiskās sadarbības pieredzē dalījās Jaunā Teātra institūta direktore Gundega Laiviņa, par iespējām veidot starpkultūru projektus stāstīja Francijas kultūras centra un Gētes institūta pārstāvji.

Biedrības “Culturelab” attīstība pilsoniskās iniciatīvas veicināšanai, 2008.g. maijs-2009.g. aprīlis. Biedrības kapacitātes uzlabošanas projekts ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu.  Īss projekta apraksts:  Culturelab kapacitates stiprinasanas projekts

Kampaņa Eiropas, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstīs “1001 akcija dialogam”
2008.g.maijs

Eiropas Starpkultūru dialoga gada pasākumu ietvaros Cēsīs tika organizētas Eiropas tradicionālo deju meistarklases un publiska diskusija par starpkultūru dialogu Cēsīs, Vidzemē, Latvijā.

Konference “Reģionālā kultūrpolitika Latvijā”, 2007.gada 4.decembris.

Cēsīs organizēta konference par kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijas reģionos sadarbībā ar Cēsu Kultūras centru un Vidzemes plānošanas reģionu. Konferences dalībniekiem dāvināta “Culturelab” izdotā grāmata – Džons Hoks (Austrālija)„Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā”. Projektu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds. Vairāk par konferenci


Latvijas Kultūras centru asociācijas starptautiskās sadarbības attīstība, 2007.g.okt. Iekļaušanās Eiropas Kultūras centru sadarbības tīklā ENCC, organizējot starptautisko kultūras centru gadatirgu Rīgā 2007.gada 3.-5.oktobrī.


Jauniešu alternatīvās kultūras centra izveide Cēsīs
Projekts “Mikrovilnis. Jauniešu iniciatīvas attīstība Cēsīs”, 2006.g.dec. – 2007.g. sept. Finansētājs ĪUMSILS.

Projekts “Koprade mākslas, kultūras un kultūras mantojuma jomā”
Co-creation in arts, culture and heritage
08.2018.-07.2020.

Projekts, kas veicina proaktīvu auditorijas iesaistīšanu kultūras iniciatīvu veidošanā, veidojot sadarbību starp kultūrpolitikas lēmumpieņēmējiem, kultūras institūcijām, brīvprātīgajiem un nevalstiskām organizācijām. Projektā tiek pētīta koprades (co-creation) pieejas izmantošana Latvijā, Lietuvā, Dānijā un Norvēģijā, apkopojot labas prakses piemērus un organizējot testa seminārus ar vietējo kultūras interesentu iesaistīšanu.

Koprades metožu pielietojums -apkopojums ar labās prakses piemēriem no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Dānijas (angļu valodā): COOP – Good practice report EN

Koprades darbnīcu norise Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā un Dānijā – projektā organizēto darbnīcu norises izklāsts: pielietotās metodes un rezultāti (angļu valodā): COOP – Workshop Compendium EN

Baltijas jūras simpozija “Koprades sadarbība un līdzdalības kultūra” (11.-13.09.2019. Rumšiškes, Lietuva) kopsavilkums (latviešu valodā) Symposium compendium LAT

Mācību programmas “Koprade kultūras jomā” pārskats (latviešu valodā) Curricula report LAT

Projekta buklets ar galveno informāciju COOP, Latvian leaflet, v1

Projekta norises atspoguļotas mājas lapā www.co-op.one

kultvestniekiLatvijas Kultūras vēstnieku apmācības sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru
2013-2019
Īpaši veidota mācību programma ar mērķi motivēt vietējos kultūras līderus palīdzēt savām kopienām apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā svarīgu izaugsmes resursu, mobilizējot aktīvai darbībai saliedētas sabiedrības veidošanā. Līdz šim mācībās piedalījušies reģionu kultūras darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji, mūzikas un mākslas skolu pārstāvji un Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas dalībnieki, kuri visi šobrīd aktīvi darbojas kultūras vēstnieku statusā, popularizējot Latvijas kultūras vērtības.

berneliDiskusija par kultūras organizāciju atvērtību bērnu auditorijai “Kuš! Netraucē!”
11.02.2016.
Diskusija organizēta ar mērķi saprast, vai Latvijas kultūras organizācijās ir pietiekams un atbilstošs piedāvājums bērnu auditorijai, kāda ir pozitīvā pieredze un galvenās problēmas.
Diskusijā rastās pārdomas atspoguļotas Kristas Burānes rakstā “Dusmīgo tantīšu ēnā”. Diskusijas kopsavilkums.

VNF-logo-brivpratigajiemIedzīvotāju līdzdalības veicināšana vietējās kultūrvides veidošanā Vidzemē
2014
Ar Valmieras novada fonda un LR Kultūras ministrijas atbalstu rīkoti izglītojoši semināri Vidzemes kultūras darbiniekiem:
1. Biļešu nav! Auditorijas veidošana. Semināra programma.
2. Pagastu un novadu svētku izaicinājumi. Semināra programma.
3. Komunikācija ar auditoriju. Semināra programma.
4. Kultūras organizāciju savstarpējā sadarbība vietējā kultūras mantojuma un tradīciju kopšanā. Semināra programma.
Tika rīkots arī iedzīvotāju forums Cēsīs radošu ideju veidošanai Cēsu 810 gadu jubilejas kopīgai atzīmēšanai.

Projekts “Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 2012.g. oktobris – 2013.g.jūnijs.
Projekts, kas vērsts uz Vidzemes kultūras NVO tālāku attīstību un reģionālās kultūrpolitikas pilnveidošanu.

20 Vidzemes nevalstiskās organizācijas iesaistījās apmācību kursā, ko piedāvāja biedrība „CultureLab” sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību “Haritas”. Projekta gaitā nevalstisko organizāciju vadītāji ieguva jaunas zināšanas par kultūras organizācijas stratēģisko vadību, komandas darba vadīšanu un brīvprātīgo iesaisti, darbu ar auditoriju, projektu izstrādi un finansējuma piesaisti, kultūras sociālajiem un ekonomiskajiem argumentiem.
Apmacibu programma Vidzemes kulturas NVO – nodarbibu grafiks

Projektā ir izstrādāta “Nevalstiskas kultūras organizācijas rokasgrāmata”: Kulturas NVO ROKASGRAMATA ,kurā ievietota informācija un uzdevumi par šādām tēmām:
1) kultūras organizācijas stratēģiskā vadība, darbs ar komandu un brīvprātīgajiem;
2) kultūras pasākumu īstenošana un kultūras projektu vadība;
3) līdzdalība vietējās kultūrvides un kultūrpolitikas veidošanā, argumenti kultūrai.

Forums „RA?DO?ŠUMS? Kultūra pēc radošās industrijas” notika 2012.gada 22.maijā Rīgā Tabakas fabrikā. Forumā uzmanība tika vērsta uz radošo industriju jēdzienu, mēģinot izprast saikni starp kultūras procesu un industriju. Plašāk par forumu www.pecradosuma.lv. Londonas pētnieka Džona Holdena stāstījums par radošo industriju plusiem un mīnusiem skatāms YouTube. Lejupielādējams Foruma Kultura pec radosas industrijas kopsavilkums.

Seminārs “Kultūras institūcijas radošuma laikmetā: jaunas auditorijas un jaunas partnerības” 2011.gada 30.maijs.
Seminārs organizēts kopā ar Britu padomi Latvijā, piedaloties Tate Modern (UK) mārketinga vadītājam Markam Sandam. Semināra laikā norsinājās CultureLab izdotās britu autora Č.Lendrija grāmatas “Kultūras krustcelēs: kultūra un kultūras institūcijas 21.gs. sākumā” prezentācija. Plašāka informācija par semināru šeit.

Cēsu vecpilsētas māju stāsti, 2011.g. maijs
Projekts meklēja netradicionālus risinājumus Cēsu vecpilsētas atdzimšanai. Iniciatīvas grupa sadarbībā ar iedzīvotājiem, māju īpašniekiem un muzejniekiem apkopoja Cēsu vecpilsētas ēku stāstus, kas balstās uz vēsturiski patiesiem notikumiem un slēpa sevī daudzus līdz šim neatklātus faktus. Septiņu māju stāsti pirmoreiz tika izspēlēti Cēsnieku svētku laikā 2011.gada maijā un guva plašu sabiedrības ieinteresētību. Stāstus iespējams noklausīties youtube vietnē.

Vidzemes kultūrpolitikas izstrāde, 2009.g.decembris – 2010.g.marts. Culturelab apkopoja informāciju, kas raksturotu kultūras nozares situāciju Vidzemē – pirmoreiz reģionālajā skatījumā. Tika izvirzīti ieteikumi galvenajiem attīstības virzieniem, ko varētu iekļaut Vidzemes kultūras stratēģijā.

Vidzemes reģiona kompetences centrs “Culturelab”, 2009.g. okt. -2010.g. dec.

Biedrības “Culturelab” darbību atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Projekta īss apraksts: Culturelab darbibas atbalsta projekts

Projekts “Radošās pilsētas” – Nākotnes pilsētas spēles
2009.g. maijs- 2010.g.marts.

Britu padomes izstrādāts projekts, kura ietvaros tika organizētas „Nākotnes Pilsētas spēles”. Šo intelektuālo un interaktīvo spēļu ietvaros interesantā un lietotājam draudzīgā veidā iespējams panākt ievērojamus rezultātus – radīt idejas un risinājumus kādam konkrētam ar pilsētvidi saistītam jautājumam. Nākotnes pilsētas spēle – mūsdienīga metode diskusiju organizēšanai, radošai un kritiskai domāšanai un lēmumu pieņemšanai.

Sadarbībā ar biedrību „Culturelab” 2009.-2010.gadā ir organizētas piecas spēles:
1. Cēsu vecpilsētas attīstība. 2009.gada 23.-24.maijs, Cēsis.
Spēlēs mērķis – radīt idejas un rast risinājumus Cēsu vecpilsētas attīstībai lai tā būtu patīkama, radoša un draudzīga dzīves telpa gan cēsniekiem, gan arī piesaistītu tūristu uzmanību.
2. Kultūras loma Vidzemes attīstībā. 2009.gada 23.-24.novembris, Cēsis.
Mērķis – rast idejas, kā ar kultūras aktivitāšu palīdzību uzlabot dzīvi Vidzemes reģionā un rast iespējas ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Komandu ideju apkopojums – Vidzemes kulturas idejas
3. Cēsis kā tūrisma galamērķis. 2009.gada 8.decembris, Cēsis.
Mērķis – radīt un attīstīt konkrētas idejas tūrisma veicināšanai Cēsīs.
4. Vides veidošana pašvaldībās mūžizglītības iespēju veicināšanai, 2010.gada 29.-30.aprīlis, Rīga.
Spēle tika organizēta sadarbībā ar UNESCO Latvija un tās laikā tika meklēti risinājumi jauniešu izglītības piedāvājuma paplašināšanai.
5. Cēsu Kultūras un Tūrisma centra attīstības perspektīvas, 2010.gada 15.jūnijs, Cēsis.
Spēles gaitā tika rastas idejas, kā uzlabot Cēsu kultūrvidi un padarīt to konkurētspējīgu kultūrtūrisma kontekstā.

Semināri par starptautisko kultūras sadarbību, 2009.g. janv.-marts
Semināri par starptautisko kultūras sadarbību notika Cēsīs un Liepājā Vidzemes un Kurzemes kultūras darbiniekiem. Semināru norise tika saskaņota ar Dragana Klaiča grāmatas “Iztēle bez robežām” izdošanu latviski. Starptautiskās sadarbības pieredzē dalījās Jaunā Teātra institūta direktore Gundega Laiviņa, par iespējām veidot starpkultūru projektus stāstīja Francijas kultūras centra un Gētes institūta pārstāvji.

Biedrības “Culturelab” attīstība pilsoniskās iniciatīvas veicināšanai, 2008.g. maijs-2009.g. aprīlis. Biedrības kapacitātes uzlabošanas projekts ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu.  Īss projekta apraksts:  Culturelab kapacitates stiprinasanas projekts

Kampaņa Eiropas, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstīs “1001 akcija dialogam”
2008.g.maijs

Eiropas Starpkultūru dialoga gada pasākumu ietvaros Cēsīs tika organizētas Eiropas tradicionālo deju meistarklases un publiska diskusija par starpkultūru dialogu Cēsīs, Vidzemē, Latvijā.

Konference “Reģionālā kultūrpolitika Latvijā”, 2007.gada 4.decembris.

Cēsīs organizēta konference par kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijas reģionos sadarbībā ar Cēsu Kultūras centru un Vidzemes plānošanas reģionu. Konferences dalībniekiem dāvināta “Culturelab” izdotā grāmata – Džons Hoks (Austrālija)„Ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs. Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā”. Projektu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds. Vairāk par konferenci


Latvijas Kultūras centru asociācijas starptautiskās sadarbības attīstība, 2007.g.okt. Iekļaušanās Eiropas Kultūras centru sadarbības tīklā ENCC, organizējot starptautisko kultūras centru gadatirgu Rīgā 2007.gada 3.-5.oktobrī.


Jauniešu alternatīvās kultūras centra izveide Cēsīs
Projekts “Mikrovilnis. Jauniešu iniciatīvas attīstība Cēsīs”, 2006.g.dec. – 2007.g. sept. Finansētājs ĪUMSILS.