Kultūras ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi Ministru kabinetā koncepcijas projektu par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Koncepcijas izstrādes iemesls ir ne tikai rūpes par šāda mantojuma saglabāšanu, bet arī nepieciešamība pildīt saistības, ko Latvijas uzņēmusies 2004.gadā, pieņemot likumu par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī īstenot Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēs izvirzīto uzdevumu šādu koncepciju izstrādāt.

KM koncepcija paredz pildīt būtiskākās prasības, ko prasa Konvencija, tajā skaitā izveidot nemateriālā kultūras mantojuma reģistru (un Latvijas Digitālās kultūras kartes ietvaros izveidot atsevišķu sadaļu) un veikt koordinēšanas darbu likumdošanas, izglītības un dažādu iesaistīto institūciju darbam šajā jomā.

Bet vai izdosies tikt arī solīti tālāk – iedzīvināt nemateriālo kultūras mantojumu mūsdienu sabiedrības apziņā un tā izmantošanu vidē, valsts un pilsētu ekonomiskajā attīstībā, modernā uzņēmējdarbībā? Koncepcijas rakstītāji to pagaidām nesola. Cerēsim, ka sekos jaunas koncepcijas un jauni darbi.

Par nemateriālo kultūras mantojumu tiek uzskatītas paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tām saistīti instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un, dažos gadījumos, indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Latvijā vēl joprojām atsevišķos kultūrvēsturiskajos reģionos ir saglabājušās daudzveidīgas dzīvās kultūrvērtības: mutvārdu tradīcijas (teikas, nostāsti, sakāmvārdi, parunas), izpildītājmākslas (tradicionālā dziedāšana, tradicionālā muzicēšana, tautas mūzikas instrumentu spēle), paražas, rituāli un svētki (ģimeņu godu (kāzas, bēres) tradīcijas, gadskārtu ieražas un svētki); zināšanas un prasmes, kas saistītas ar dabu un Visumu (tautas medicīna, laika pareģojumi), tradicionālas amatniecības prasmes (aušana, podniecība, kokamatniecība). Šo īpašo zināšanu un prasmju meistari un pārmantotāji ir gan atsevišķi indivīdi, gan cilvēku grupas, gan arī lokālās kopienas, kas savu iespēju robežās formālā un neformālā veidā nemateriālo kultūras mantojumu saglabā un nodod tālāk.

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. Nacionālā valsts” izvirzīja ne tikai formālus uzdevumus par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, bet iezīmēja arī vīziju tā izmantošanai sabiedrības dzīvē un ekonomiskajā attīstībā: “kultūras mantojums un kultūras daudzveidība ir viens no ilgtspējīgas un līdzsvarotas valsts teritorijas attīstības nosacījumiem; vietējo kultūru savdabība ir nozīmīgs resurss gan reģionu atjaunošanā un to ekonomiskās konkurētspējas celšanā (radošās industrijas attīstība, kultūras tūrisma produktu veidošana), gan sociālās atstumtības mazināšanā un pilsoniskās līdzdalības veicināšanā (nodarbinātība, sociālais un starpkultūru dialogs, tradicionālā kultūra,
amatiermākslas un tautas mākslas kustība kā nozīmīga sabiedrības līdzdalības forma, nacionālās un lokālās pašapziņas veidošanās).”

Tomēr koncepcijas autori atzīst, ka “Koncepcija nerisina visus ar NKM saglabāšanu saistītos jautājumus, kas noteikti Konvencijā. Jautājumi par NKM kā nozīmīga resursa izmantošanu teritoriālās attīstības plānošanā, radošās industrijas attīstībā, mūžizglītības procesa pilnveidošanā, Latvijas starptautiskās atpazīstamības un ārējās komunikācijas veidošanā tiks risināti, izstrādājot citus politikas dokumentus. Šim nolūkam nepieciešama starpnozaru sadarbība un komunikācija, lai NKM komponentes iestrādātu citu nozaru plānošanas dokumentos.”

Koncepciju var izlasīt Ministru kabineta mājas lapā.

Koncepcija apstiprināta MK 22.12.2008.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s