Lai arī Ventspilī un Liepājā reģistrētais bezdarba līmenis 2009.gada aprīlī ir augstāks nekā Daugavpilī (Ventspils – 10.2%; Liepāja – 13.8%; Daugavpils – 9.2%), tomēr Kurzemē partiju priekšvēlēšanu programmās kultūrai atvēlēta lielāka vieta un loma nekā Daugavpilī, kur partijas pamatā cīnās ap dažādiem ekonomiskiem un sociāliem risinājumiem. Tomēr reti kurai partijai, kas kandidē vēlēšanās Ventspilī un Liepājā, ir daudzpusīgs priekšstats par pašvaldības uzdevumiem kultūras jomā un par konkrētām prioritātēm turpmākajos gados.

Jāpieļauj, ka šajās pilsētās galvenā cīņa varētu būt starp pie varas esošajām partijām un pārējām, kas vēlētos ieviest būtiskas pārmaiņas līdzšinējā politikā. Tomēr, analizējot mērķus un uzdevumus kultūras jomā, kopumā jāsecina – jo tuvāk partijas cilvēki stāv pašreizējai domes pārvaldei, jo labāk ir izstrādāta programma kultūras jomā. Tas attiecas uz „Tautas partiju” un „Liepājas partiju” Liepājā, kā arī uz “Latvijai un Ventspilij” Ventspils pilsētā. Toties opozīcijas partijām ir labāka humora izjūta (skatīt mājas lapu http://www.sheriffontaine.lv/).

Liepājā iesniegti 11 saraksti. Liepājā ir daudzveidīga kultūras dzīve, labi funkcionējoša Kultūras pārvalde, izstrādāta pilsētas kultūrpolitikas stratēģija – liekas, ka kultūrai vajadzētu ieņemt būtiskāku vietu partiju priekšvēlēšanu programmās. Tomēr tā īsti nav – priekšstats par pašvaldības atbildību kultūras jomā ir fragmentēts un nepilnīgs. Izņēmums ir partijas, kuru priekšgalā ir pašreizējās domes vadība – „Tautas partija” un „Liepājas partija”. Šo partiju programmas aptver visas kultūras jomas, ar samērā augstu atzīmi varētu novērtēt „Tautas partijas” programmu kultūras jomā – visaptveroša un konkrēta. Vairākas partijas sola arī jaunu institūciju izveidi (Jūrniecības muzejs) un ieguldījumus kultūras infrastruktūrā.

„Jaunais laiks” veidos „atbildīgu kultūrpolitiku visas sabiedrības interesēs”, tomēr konkrētus uzdevumus piedāvā tikai nedaudzās jomās – sakārtos kultūrvidi un atbalstīs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; kā arī stimulēs Liepājas Mākslinieku Savienības atjaunošanu, mākslinieku centra izveidi, kurā ietilptu studija un galerija.

„Saskaņas Centrs” atbalstīs nacionālo kultūras biedrību sadarbību, veicinot sabiedrisko saskaņu Liepājā, un dažādu tautu kultūras tradīciju saglabāšanu, vienota kultūras centra izveidošanu.

„Osipova partija” sola saglabāt esošos un izveidot jaunus kultūras un sporta centrus pilsētas mikrorajonos.

Sabiedrība „Citai politikai” kultūru plāno izmantot sociāliem mērķiem: „Nodrošināsim kultūras un sporta pasākumu pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā ar NVO starpniecību.” Citu nodomu kultūras jomā nav.

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” iestājas par visu tautu un laikmetu kultūras pieminekļu saglabāšanu. Partija arī sola attīstīt Liepāju par „tūrisma, kultūras un rūpniecības centru, kas būs atvērts kontaktiem gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem”.

“Pilsoniskā savienība”, “Kristīgi demokrātiskā savienība” apņemas realizēt divus visaptverošus uzdevumus: nodrošināt iespējas visiem kvalitatīvi baudīt kultūru un nodrošināt pašvaldības finanses talantu virzīšanai, kā arī viena konkrēta apņemšanās – jūrniecības muzeja izveide.

“Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija”, Apvienība “Liepājas attīstībai” sola nodrošināt iespēju katram attīstīt savas kultūras, ētikas un estētikas prasības. Apvienības programma raksta arī par kultūras mantojuma saglabāšanu un Liepājas vēstures fonda darbības atbalstu, kā arī apņemas sekmēt jaunu kultūras pasākumu norisi Liepājā un uzņēmēju ieinteresētību kultūras iestāžu darbības atbalstīšanā.

Partija “LPP/LC” sola visu – uzturēt daudzveidīgu un plašu kultūras un sporta vidi kvalitatīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai; iestāties par Liepājas teātru, muzeju un citu kultūras vērtību attīstību, lai piesaistītu tūristus pilsētai; attīstīt pilsētas infrastruktūru – arī kultūras projektus.

„Tautas partija”, kuras saraksta priekšgalā ir pašreizējās domes Valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde, zinoši aptver visu kultūras nozari, kas ir pašvaldības kompetencē, kā arī norāda konkrētus darāmos un pabeidzamos darbus.

Programmas mērķis ir Liepājai kļūt par Kurzemes uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras un sporta centru, par prioritātēm izvirzot izglītību un kultūru. Kultūras jomā apņemas atbalstīt kultūru kā pilsētas ekonomiskās attīstības veicinātāju. Tiek uzskaitīti darāmie uzdevumi gan līdzšinējā atbalsta ietvaros (festivāli, profesionālā māksla, pašdarbība), gan jauni pasākumi: atvērt Jūrniecības muzeju; ieviest īpašu radošās inteliģences atbalsta programmu un Liepājas kultūras balvu; izveidot Liepājas kultūras vērtību reģistru; nodrošināt Liepājas teātri ar mazo zāli; kā arī atbalstīt Liepājas veiksmīgu startu „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” konkursā.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK sola veidot latvisku pilsētvidi visos pilsētas rajonos. Nākamais solījums it kā varētu nozīmēt pašvaldības funkciju deleģēšanu NVO sektoram, tikai, šķiet, ka apvienība grib deleģēt funkcijas bez finansējuma: „No pilsētas budžeta algotu kultūras darbinieku skaita samazināšana un privātu profesionāļu iesaistīšana kultūras norisēs.” Apvienība arī sola atbalstīt „vecos un politiski represētos ļaudis un daudzbērnu ģimenes atpūtas un kultūras dzīvē”, kā arī kardināli reorganizēt un modernizēt Liepājas muzeja darbību.

„Liepājas partijas” vadībā ir pašreizējās domes vadītāji, līdz ar to kultūras jomas uzdevumu saraksts ir kā „no grāmatas”(jeb kā no Liepājas kultūrpolitikas stratēģijas). Tomēr atšķirībā no „Tautas partijas” konkrētās kultūras sadaļas, šajā programmā vairāk uzskaitītas visas pašvaldības atbildības jomas – profesionālā māksla, pašdarbība, kultūras pasākumi, radošo industriju attīstība, kultūras mantojums, starpkultūru dialogs, kā arī solījums uzlabot un modernizēt kultūras iestāžu infrastruktūru un izveidot daudzfunkcionālu kultūras centru.

Ventspils pilsētā iesniegti deviņi saraksti. Izņemot „Latvijai un Ventspilij”, pārējās partijas kultūras jomu savās programmās skata visai pavirši un šauri. Plāno Ventspili veidot par Kurzemes kultūras centru, atbalstīt pašdarbību, daudz tālāk neiedziļinoties. Opozicionāri ir noskaņota Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”, kas „optimizēs” kultūrpolitiku, un rūpēsies par „maksimāli efektīvu pilsētas kultūras objektu izmantošanu”. “PCTVL” līdzīgi kā citās Latvijas pilsētās sola kultūru izmantot cīņā pret narkomāniju un atbalstīt daudznacionālas kultūras norises. „Demokrāti.lv” kultūras jomā neplāno neko.

“Latvijai un Ventspilij” programma uzrunā ar konkrētību un orientāciju uz cilvēku, kultūras un mākslas gadījumā – uz skatītāju un auditoriju, cenšoties arī uzsvērt līdz šim paveikto: „Atjaunotais teātra nams „Jūras vārti” bagātinās pilsētas kultūras dzīvi. Turpināsim sadarbību ar Latvijas profesionālajiem teātriem un radošajiem kolektīviem. Kultūras pasākumi tiks saglabāti plaši un daudzveidīgi dažādām skatītāju gaumēm. Atbalstīsim mūzikas vidusskolu un turpināsim finansēt amatiermākslas kolektīvus.
Nešaubāmies, ka jaunā bibliotēka īsā laikā kļūs par Pārventas sabiedrisko centru.”

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” sola optimizēt (kā?) pašvaldības politiku kultūras jomā, kā arī nodrošināt ventspilniekiem iespēju iepazīties ar Latvijas un ārvalstu kultūras panākumiem un plaši atbalstīt ventspilnieku daiļradi. Sola organizēt „maksimāli efektīvu pilsētas kultūras objektu izmantošanu”.

„Tautas partija” Ventspili veidos par Kurzemes kultūras centru, sīkāk kultūras jomu neanalizē.

“Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” sola Ventspili veidot par augstas kultūras pilsētu, izstrādājot „mērķtiecīgu Ventspils kultūrpolitikas programmu, paplašinot pasākumu pieejamību jebkuram ventspilniekam”. Tāpat sola atbalstīt kultūras NVO un vietējos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus.

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma atbilst partijas pamatuzstādījumiem un ir līdzīga arī citās Latvijas pilsētās – tiks aizstāvētas iedzīvotāju tiesības neatkarīgi no viņu tautības kultūras jomā; ar kultūras palīdzību cīnīsies pret jauniešu narkomāniju un noziedzības līmeņa pazemināšanu pusaudžu vidū; sniegs atbalstu „nacionālajām kultūras
biedrībām, atbalstīs pasākumus, kas sekmē nacionālās identitātes saglabāšanu un veicina savstarpēju sapratni starp dažādu tautību pārstāvjiem”.

“Jaunais laiks”, Sabiedrība „Citai politikai”, “Pilsoniskā savienība” apņemas materiāli veicināt kultūras iestāžu un prioritāri Ventspils amatieru kolektīvu attīstību.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK kultūras jomā sola veicināt bibliotēkas tehnoloģiju modernizāciju; uzturēt tautas mākslas tradīcijas, veicinot pašdarbību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Tāpat apņemas veicināt ventspilniekos savas pilsētas un valsts patriotismu sadarbībā ar izglītības un kultūras iestādēm.

Partija “LPP/LC” kultūras jomā nesola neko konkrētu, programma pamatā balstās uz kristīgām un ģimeniskām vērtībām, solījumiem sadarboties ar NVO visās jomās.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s