“Culturelab” turpina analizēt partiju priekšvēlēšanu solījumus kultūras jomā – visbeidzot arī Zemgalē. Iepriekšējos rakstus lasiet sadaļā “Vēlēšanas”.

Gan Jelgavā, gan Jēkabpilī kandidē 11 partijas un apvienības, kultūras jomā izsakot dažādus priekšlikumus. Ja Jēkabpilī partiju vidū jūtama zināma vienotība par ieguldījumiem kultūras infrastruktūrā un par orientāciju uz atpūtu un izklaidi, tad Jelgavā, izlasot partiju programmas, nekļūst skaidrs, kā šīs partijas, strādājot koalīcijā, spēs vienoties par veicamajiem uzdevumiem un prioritātēm kultūras jomā.

Jelgavā tikai „Tautas partija” un, varētu uzskatīt, ka arī „Zaļo un zemnieku savienība”, uzņemas pašvaldības pamatfunkciju īstenošanu kultūras jomā, pārējo partiju piedāvājums ir vai nu ļoti sašaurināts, vai specifisks, izvirzot marginālus mērķus kultūras dzīvei Jelgavā. Nav īsti skaidrs, kā šīs partijas, strādājot koalīcijā, spēs vienoties par veicamajiem uzdevumiem un prioritātēm kultūras jomā.

Piemēram, “Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” un “PCTVL” kultūru izmantos kā līdzekli cīņā pret narkomāniju jaunatnes vidū. Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, Partija “Visu Latvijai!” izvirza nacionāli orientētus mērķus, kultūrā vairāk akcentējot nacionālpatriotisku uzdevumu īstenošanu (piemineklis Viesturam un Namejam, sakārtos piemiņas vietas un kultūras pieminekļus Latvijas aizstāvjiem u.c.), savukārt „PCTVL” grasās „no
budžeta līdzekļiem finansēt Antihitleriskās koalīcijas dalībnieku brāļu kapu sakopšanu”.

Citām partijām prioritāri ir vēl citi mērķi – kultūras mantojuma saglabāšana („Pilsoniskā savienība”), populāru jelgavnieku iesaistīšana vietējā kultūras dzīvē (“LPP/LC”), nacionālo kultūras biedrību sadarbība (“Saskaņas Centrs”). Vairākas partijas atbalsta kinoteātra izveidi pilsētā.

Tas šķiet neparasti pilsētā, kur efektīvi darbojas rekonstruētais kultūras nams, kas pēdējos gados spējis dažādot kultūras dzīvi pilsētā, kur ir liels studentu skaits (potenciālā auditorija) un kur ar ilggadējām tradīcijām notiek aktīva un daudzveidīga kultūras dzīve (skatīt http://kultura.jelgava.lv).

„Par Dzimteni” – programmā kultūras joma nav analizēta.

„Zaļo un zemnieku savienība” apņemas atbalstīt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un iedzīvotājiem piedāvāt „plašu nacionālā, vietējā un starptautiskā līmeņa māksliniecisko programmu”.

„Jaunais laiks” apgalvo, ka Jelgava ir Zemgales reģiona izglītības, kultūras un sporta centrs ar dažādām valsts mēroga aktivitātēm, un sola palielināt kultūras pasākumu iespējas, izmantojot Zemgales Olimpiskā centra infrastruktūru.

“Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija” sola sniegt atbalstu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, sporta un interešu klubiem, kas ir alternatīva narkomānijai un noziedzībai jauniešu vidū.

Sabiedrības „Citai politikai” prioritāte atpūtas jomā ir mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un sporta klubi, lai nodrošinātu „garīgās un fiziskās kultūras attīstību, veselīga dzīves veida veicināšanu un pilsētas tēla stiprināšanu”.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, Partija “Visu Latvijai!” veidos Jelgavu par latvisku un saimnieciski plaukstošu pilsētu, sekojot vadmotīvam „Atbalsti savējos!”. Kultūras jomā izvirzītie uzdevumi ir specifiski (nacionāli orientēti), tomēr aptver plašāku spektru, nekā dažām citām partiju programmām:
– izvietos Jelgavā latviskus mākslas objektus un arhitektūras formas, uzstādīs pieminekli – Zemgales vēstures dižākajām personām – Viesturam un Namejam;
– uzturēs latviešu tautas mākslas tradīcijas, veicinot pašdarbību un kultūras mantojuma saglabāšanu;
– finansiāli atbalstīs jaunos talantus kultūras jomā;
– kompensēs Jelgavas skolēniem ieejas maksu pašvaldības muzejos;
– veicinās kinoteātra izveidi;
– finansiāli atbalstīs novadpētniecības projektus un nacionālpatriotisko organizāciju centienus ierīkot un sakārtot piemiņas vietas un kultūras pieminekļus Latvijas aizstāvjiem;
– izdos senās Jelgavas skatukaršu un citu vēstures liecību apkopojumu.

“Pilsoniskā savienība” apņemas piesaistīt līdzekļus Jelgavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kas ietver pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļus; turpināt attīstīt bērnu un jauniešu interešu pulciņus, skates un koncertus, „lai tajos ņemtu dalību maksimāli liels mūsu pilsētas gados jaunāko iedzīvotāju skaits”.

Partija “LPP/LC” sola īstenot atsevišķus uzdevumus, kam drīzāk būtu jāiekļaujas plašākā pilsētas kultūras dzīves vīzijā: uzbūvēt Jaunatnes kultūras un mākslas centru un atjaunot kinoteātri un Dievnamus; apņemas organizēt ikgadēju Mūzikas festivālu un sabiedriskajā un kultūras dzīvē iesaistīt sabiedrībā populārus jelgavniekus. Tāpat arī uzņemas arhitektu un mākslinieku plenēru organizēšanu.

„Tautas partija” uzņemas pašvaldības pamatfunkciju īstenošanu – „nodrošināsim kultūras mantojuma, tradīciju, amatierkolektīvu un kultūras iestāžu attīstību un to pieejamību sabiedrībai”; kā arī apņemas atbalstīt ieguldījumus kultūras infrastruktūrā – turpināt pilsētas kultūras nama renovāciju un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja apkārtnes labiekārtošanu.

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” apņemas nodrošināt sociālo aizstāvību un līdztiesība izglītībā un kultūrā un realizēt atbilstošus pasākumus – – proporcionāli iedzīvotāju sastāvam finansēt skolu un nacionālo biedrību kultūras programmas; finansiāli atbalstīt sabiedrisko organizāciju projektus, kas vērsti uz sadarbību starp kultūrām, narkomānijas, alkoholisma un pusaudžu noziedzības profilaksi; no budžeta līdzekļiem finansēt Antihitleriskās koalīcijas dalībnieku brāļu kapu sakopšanu.

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” atbalstīs nacionālo kultūras biedrību sadarbību, veicinot sabiedrisko saskaņu, un dažādos kultūras pasākumu piedāvājumu Jelgavā.

Jēkabpilī pašvaldību vēlēšanās kandidē 11 partijas un apvienības. Kultūras jomā programmas izteikti virzās atpūtas un izklaides, nevis mākslas un līdzdalības virzienā. Gandrīz ikkatra partija uzņemas rūpēties par atpūtas iespējām ģimenēm.

Daudzu partiju programmu solījumi ietver arī ieguldījumus kultūras infrastruktūrā – Krustpils kultūras nama, estrādes, Krustpils pils ansambļa rekonstrukcija, kinozāles izveide, multifunkcionāla atpūtas kompleksa izveide. Jāpieļauj, ka lielai daļai no šiem ieguldījumiem plānots piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus, tomēr tiem nepieciešamas arī pašvaldības līdzfinansējums. Turklāt šis apvienojums – ieguldījumi infrastruktūrā un orientācija uz izklaidi – vairāk piemērota „treknajiem gadiem” un situācijai, kad sabiedrībai ir līdzekļi, ko ieguldīt kultūras patēriņā. „Liesajos gados” daudz aktuālāks būtu plāns, kā iedzīvotājiem piedāvāt līdzdarbības iespējas kultūrā (pašdarbība), un izstrādāt mehānismus, kā kultūras un mākslas pasākumus padarīt pieejamākus. Šajā aspektā atzīmējama ir apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, kam ir izstrādāts plāns, kā krīzes laikā rūpēties par kultūras pieejamību iedzīvotājiem. Sabiedrību iesaistīt kultūras pasākumos apņemas arī sabiedrība „Citai politikai”, „Demokrāti.lv”.

„Jaunais laiks” kultūras jomā apņemas (un arī tikai pie zināmiem nosacījumiem) īstenot tikai divus uzdevumus – piesaistīt valsts mērķdotācijas Krustpils kultūras nama renovācijai un, ievērojot pilsētas budžeta iespējas, finansiāli atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitātes.

Partija “LPP/LC” uzņemas īstenot vairākus infrastruktūras projektus – Krustpils kultūras nama, Ādamsona estrādes un Krustpils pils ansambļa rekonstrukciju; kā arī atbalstīt visa veida sporta, kultūras un atpūtas aktivitātes.

“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Jēkabpilī apņemas īstenot gandrīz tos pašus uzdevumus kā Jelgavā: ar mērķi nodrošināt sociālo aizsardzību un līdztiesību izglītībā un kultūrā, no pašvaldības budžeta līdzekļiem uzturēt antihitleriskās koalīcijas dalībnieku piemiņas vietas un brāļu kapus; no pašvaldības budžeta līdzekļiem atbalstīt nacionālo mazākumtautību organizāciju darbību, pastāvīgi un vienlīdzīgi finansējot kultūras programmas skolās un nacionālajās organizācijās; izlabot nacionālo nevienlīdzību valstī un nodrošināt kultūras interešu īstenošanu tam pilsētas iedzīvotāju vairākumam, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda. Tomēr vēl papildus uzņemas „saglabāt pašvaldības pabalstus un pakalpojumus, t.sk. (..) kultūras, uzturēšanai kā minimums, iepriekšējā – pirmskrīzes apjomā”.

Sabiedrība „Citai politikai” veicinās visu vecuma iedzīvotāju iesaistīšanos izglītības, kultūras un sporta pasākumos; atbalstīs pilsētas vēsturisko objektu un arhitektūras pieminekļu atjaunošanu un uzlabošanu; multifunkcionāla atpūtas kompleksa izveidi pilsētā, kā arī veicinās valsts mēroga kultūras un sporta pasākumu rīkošanu pilsētā.

„Demokrāti.lv” uzskata, ka viens no pilsētas iedzīvotāju labklājības līmeņa rādītājiem ir izglītības un atpūtas iespēju pieejamība. Tādēļ partija apņemas paplašināt aktīvās atpūtas iespējas pensionāriem un iesaistīt jauniešus kultūras un sporta pasākumos. Tāpat arī veicināt pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un popularizēšanu.

Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK kops „latvisku un radošu visattālāko Latvijas pilsētu vai novadu” un nodrošinās radošas kultūras iespējas un veicināts kultūras un informācijas pieejamību kultūras namos un bibliotēkās. Partija apņemas uzturēt un popularizēt nacionālo kultūru, tautas mākslas tradīcijas, nodrošināt pilsētas pašdarbības kolektīvu darbību un radošo izaugsmi. Piedāvā ieviest dažādus pasākumus, lai krīzes apstākļos sabiedrībai būtu pieejami kultūras pasākumi – ģimenes ieejas biļetes uz pašvaldības kultūras iestāžu rīkotajiem pasākumiem, bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas visiem vecuma posmiem, tāpat tiks atbalstīti pasākumi, kas sniedz psiholoģisku un izglītojošu atbalstu krīzes seku pārvarēšanai.

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” veicinās sabiedrisko saskaņu Jēkabpilī – atbalstot nacionālo kultūras biedrību sadarbību un dažādu tautu kultūras tradīciju saglabāšanu.

“Latvijas Zaļā partija” – kultūras jomā neprecizē savus nodomus.

“Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība” apņemas saglabāt esošo kultūras piedāvājumu (tradīcijas, daudzveidīgi kultūras un atpūtas pasākumi, pašdarbība), kā arī apņemas veicināt mazākumtautību iespējas saglabāt savu etnisko identitāti un turpināt kultūras būvju kvalitātes uzlabošanu.

„Tautas partija” apņemas ieguldīt kultūras infrastruktūras uzlabošanā – turpināt Krustpils pils atjaunošanu un rekonstruēt Krustpils kultūras namu.

„Jaunlatvija” turpinās Krustpils kultūras nama un Ādamsona saliņas estrādes renovāciju, ietverot arī pilsētas kinozāles izbūvi, kā arī attīstīs Krustpils pils, parka un dīķa renovāciju un sakārtošanu.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s