Ministru kabinets atbalstījis Kultūras ministrijas iesniegto Latvijas kultūras centru darbības attīstības programmu 2009. – 2013. gadam. Programma sniedz kultūras centru definīciju un funkciju aprakstu, kā arī iezīmē galvenās problēmas, kas kavē kultūras centru darbību, un paredz risinājumus, sakārtojot likumdošanu un ieviešot kultūras centru akreditāciju, kā arī nodrošinot darbinieku izglītības papildināšanu.

Līdz šim nozīmīgākais Kultūras ministrijas veikums kultūras centru sakārtošanā bija sadarbībā ar RAPLM izstrādātie politikas plānošanas dokumenti 2006. un 2007.gadā, tajos iestrādājot iespēju pašvaldībām saņemt finansējumu arī kultūras centru infrastruktūras uzlabošanai. Šobrīd tiek rekonstruēti vai jau ir atjaunoti samērā daudzi kultūras nami.

Investīciju atdevi kultūras infrastruktūrā pierāda Jelgavas pašvaldības aģentūras „Kultūra” darbība. Jelgavas kultūras centra renovācijā 2004.gadā tika investēti 750 485 LVL. Pēc renovācijas par 214% pieauga kultūras centra apmeklētāju skaits, par 102% – pasākumu skaits, iedzīvotājiem ir palielinājusies profesionālās mākslas pieejamība, jo atjaunotā zāle un skatuve ir piemērotas profesionālo teātra izrāžu un koncertu izrādīšanai, par 33% pieauguši ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un par 50% palielinājies no fondiem un sponsoriem piesaistīto līdzekļu apjoms.

Latvijas kultūras centru darbības attīstības programmas tapšanas gaitā identificētās problēmas, kas šobrīd kavē kultūras centru attīstību:
• trūkst kultūras centru darbību un attīstību regulējošu normatīvo dokumentu, kas definē kultūras centru funkcijas un nodrošina kultūras centru attīstības perspektīvas;
• trūkst pašreizējām nacionālās kultūrpolitikas vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošu kvalitatīvu cilvēkresursu, jo kvalificētie speciālisti aizplūst no lauku kultūras centriem. Daudziem vietējiem kultūras darbiniekiem un pašvaldību vadītājiem trūkst informācijas par iespēju izmantot Eiropas Savienības fondus un citus finanšu instrumentus kultūras projektu īstenošanai un kultūras infrastruktūras pilnveidošanai, kā arī prasmes īstenot šīs iespējas;
• novecojusī un nepievilcīgā infrastruktūra un materiāltehniskā bāze ierobežo daudzveidīga un kvalitatīva kultūras produkta piedāvājumu un jaunu mērķauditoriju piesaisti;
• kultūras centru darbības atbalstu koordinējošās institūcijas – „Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras” – nepietiekamā kapacitāte ierobežo iespējas sniegt metodisko atbalstu kultūras centru darbībai.

Akreditējot kultūras centrus, tiks ņemta vērā kultūras centra definīcija un noteiktas to funkcijas: “Kultūras centrs šīs Programmas izpratnē  ir sabiedrībai pieejama daudzfunkcionāla  kultūras institūcija, kuras mērķis ir, veidojot un piedāvājot daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, uzturēt un izkopt Latvijas kultūras daudzveidību, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, kā arī veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam.

Kultūras centru funkcijas:
1. Kultūras un izglītojošu pasākumu organizēšana;
2. Lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana;
3. Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sekmēšana;
4. Kultūras un interešu izglītības iespēju piedāvāšana;
5. Profesionālās mākslas pieejamības veicināšana;
6. Kultūras informācijas izplatīšana.

Noteiktās kultūras centru funkcijas neizslēdz iespējas dažādu kultūras centru modeļu funkcionēšanai, kā arī institūcijas funkciju paplašināšanas iespējas vai to specializāciju noteiktās jomās, ja tas atbilst vietējām tradīcijām un vietējo iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.”

Saskaņā ar 2007.gada datiem, kultūras centros darbojās 3599 tautas mākslas kolektīvi ar 60236 dalībniekiem. Kultūras centros 2007.gadā organizēti 35754 pasākumi, kuros piedalījušies 5158,1 tūkst. apmeklētāju. Latvijas digitālajā kultūras kartē līdz 2008.gadam reģistrēti 556 kultūras centri.

Resursi:

KM: Izstrādāta Kultūras centru darbības attīstības programma 2009. – 2013. gadam
MK: Latvijas kultūras centru darbības attīstības programma 2009. – 2013. gadam
Pārskats par mūsdienu daudzfunkcionālām vietējās kultūras institūcijām citviet Eiropā (Budobs, 2003) “Report: Socio-cultural Activities and their Institutions in Europe”

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s