Jaunākais pētījums par Eiropas mākslas festivāliem

Eiropas Komisija laidusi klajā jaunāko pētījumu par Eiropas mākslas festivāliem (European Arts Festivals. Strengthening cultural diversity), kas piedāvā lasītājiem ieskatu gan literatūras, mūzikas un filmu mākslas festivāliem Eiropā. Pētījumā apkopoti analītiski raksti par dažādu jomu – mūzikas, literatūras, kino festivāliem Eiropā.

Plašāk: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/euro-festival-report_en.pdf 

Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes iesniegtas valdībā

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Kultūras ministrijas iesniegtais Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam projekts. Turpinoties publiskajai apspriešanai, līdz 2011.gada 9.septembrim ir iespēja izteikt savu viedokli par pamatnostādnēm un nosūtīt to rakstiski Kultūras ministrijai.

Pamatnostādnēs latviešu valoda un kultūra uzsvērta kā Latvijas valsts pamats, to saglabāt, nostiprināt un attīstīt ir Latvijas sabiedrības un valsts atbildība. Par nacionālās identitātes un integrācijas politikas pamatprincipiem definēti atvērtā latvietība, piederība Eiropai, mazākumtautību savpatnības saglabāšana, kā arī uzsvērts, ka katra cilvēka brīvā izvēle tiek respektēta, cilvēktiesības ievērotas, un identitātes ir papildinošas, nevis izslēdzošas.

Portāla politika.lv autori ir aktīvi sekojuši līdzi pamatnostādņu tapšanas gaitai un ir publicēti vairāki saistoši un arī kritiski raksti. Savukārt ar kultūras ministres Sarmītes Ēlertes atbildēm uz galvenajiem iebildumiem var iepazīties gan intervijā “Latvijas Vēstnesī”, gan Kultūras ministrijas mājas lapā publicētajā rakstā. Turpināt lasīšanu “Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes iesniegtas valdībā”

UNESCO LNK: Latvija iestājas par kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) atzinīgi vērtē starp Kultūras ministriju (KM) un Ekonomikas ministriju noslēgto sadarbības līgumu par sadarbību radošo industriju jomā, uzskatot, ka tas ir būtisks apliecinājums skaidrai Latvijas nostājai, kas atzīst kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā, – norādīts UNESCO LNK vēstulē Kultūras ministrijai.

Vēstulē UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa atgādina, ka kultūras industriju attīstība ir viens no būtiskākajiem UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu mērķiem. Latvija šai Konvencijai pievienojās 2007. gada 3. maijā, apliecinot savu vēlmi un gatavību atbalstīt, noteikt un īstenot politiku un pasākumus, kurus tā uzskata par piemērotiem, lai aizsargātu un veicinātu kultūras izpausmju daudzveidību. Turpināt lasīšanu “UNESCO LNK: Latvija iestājas par kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā”

Jaunas publikācijas

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē atklāta e-grāmata „Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā”, kas tapusi projekta valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” ietvaros. Grāmatā analizēti dažādi veidi, kā nacionālā identitāte atklājas un tiek veidota Latvijas publiskajā telpā – medijos, literatūrā, kino, teātrī, reklāmās, virtuālajā un reālajā vidē. Atbilstoši pētījuma mērķim ar nacionālo identitāti saprasta nacionālās saesības (kopienas) apzināšanās cilvēku vēlmēs, rīcībā un domāšanas modeļos. Nošķirta nācija, nacionālā un etniskā identitāte. Grāmata pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas akadēmiskajā repozitārijā Academia.

Savukārt UNESCO Vācijas Nacionālās komisijas un Āzijas – Eiropas fonda sadarbības rezultātā ir publicēts izdevums „Kartējot kultūras daudzveidību – pasaules labās prakses” (ang. val. Mapping Cultural Diversity. Good Practices from Around the Globe). Izdevums papildina starptautisko diskusiju par 2005. gadā pieņemto UNESCO Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, pievēršoties tās īstenošanai dažādās pasaules valstīs. Izdevumā aprakstīti vairāk nekā 40 inovatīvi un ilgtspējīgi projekti, kas veicina kultūras izpausmju daudzveidību un apliecina kultūras nozīmi ilgtspējīgai attīstībai. Projekti skar dažādas nozares – mākslu, medijus, radošās industrijas, pētījumus un izglītību – un raksturo dažādus projektu īstenošanas līmeņus – lokālo, nacionālo, reģionālo un starptautisko. Piemēri sniedz atsevišķu gadījumu salīdzinājumu un pievērš uzmanību kultūras izpausmju daudzveidības nozīmei pasaulē. Izdevuma elektroniskā versija pieejama internetā.